Slider

Loterija – Pērc, Skrāpē, Priecājies!

Loterija – Pērc, Skrāpē, Priecājies!

 

No 13.novembra līdz 13.decembrim, veicot pirkumu Baltik Elektro vismaz 400 ,- EUR bez PVN vērtībā , tiec pie noderīgām balvām!

 

Kas Tev ir jādara?

 1. PĒRC – Jāveic pirkums klātienē vismaz 400, – EUR bez PVN vērtībā.
 2. SKRĀPĒ – Loterijas afišā jānoskrāpē viens lauciņš, zem kura redzams laimests.
 3. PRIECĀJIES – Mēs priecāsimies ar Tevi kopā!

 

Loterija norisinās piecās Baltik Elektro filiālēs:

 • JELGAVA, Ganību iela 77, Jelgava, LV – 3008;
 • JĒKABPILS, “Asnāti”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, LV – 5204;
 • RĒZEKNE, Atbrīvošanas aleja 163, Rēzekne, LV – 4604;
 • LIEPĀJA, Cukura iela 27, Liepāja, LV – 3404;
 • RĪGA, Krustpils iela 38a, Rīga, LV – 1057.

 

 

Ar loterijas noteikumiem varat iepazīties zemāk:

Momentloterijas “Pērc, Skrāpē, Priecājies”noteikumi.

Loterijas atļaujas Nr.6023

 

 1. Momentloterijas (turpmāk tekstā – Loterija) organizētājs:

Preču izplatītājs un pārdevējs SIA “Baltijas Elektro Sabiedrība”,

Reģ. nr. 40003172209;

Juridiskā adrese: Krustpils iela 38A, Rīga, LV-1057 (turpmāk tekstā – Baltik Elektro).

 

 1. Loterijas norises kārtību, saskaņā ar esošajiem noteikumiem, nosaka Loterijas organizētājs, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.
 1. Loterijas norises teritorija: Latvijas Republika. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs.
 1. Loterijas norises vietas:
 • JELGAVA, Ganību iela 77, Jelgava, LV – 3008;
 • JĒKABPILS, “Asnāti”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, LV – 5204;
 • RĒZEKNE, Atbrīvošanas aleja 163, Rēzekne, LV – 4604;
 • LIEPĀJA, Cukura iela 27, Liepāja, LV – 3404;
 • RĪGA, Krustpils iela 38a, Rīga, LV – 1057.
 1. Loterijas norises sākuma datums ir 2019. gada 13. novembris.

Loterijas norises beigu datums ir 2019. gada 13. decembris.

 

 1. Loterijas dalībnieks: fiziska persona, kura pērk preci un veic Loterijas noteikumos paredzētās darbības (turpmāk tekstā – Dalībnieks).
 1. Loterijā nevar piedalīties Baltik Elektro darbinieki un to ģimenes locekļi. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka Baltik Elektro darbinieks, vai tā ģimenes loceklis ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta.
 1. Aptuvenās izredzes laimēt ir 90:90. Loterijā piedalās pirmie 90 pirkumi.
 1. Loterijas prece: Loterijas norises vietās veiktie pirkumi, kuru kopējā summa vienā pirkuma reizē sastāda vismaz 400 EUR bez PVN.
 • Ja pirkuma kopējo summu sastāda vairāki rēķini, izrakstīti ar intervālu ne vairāk kā 1 h, kuru kopsumma ir vismaz 400 EUR bez PVN, Dalībniekam ir tiesības reģistrēt tos visus.

*) Piemēram, atsevišķi četri pirkuma rēķini, ar summām 120, 240, 160 un 280 EUR bez PVN, Dalībniekam ir tiesības reģistrēt rēķinus par 120 un 280 EUR bez PVN un rēķinus par 240 un 160 EUR bez PVN, kuru kopējā summa sastāda 400 EUR bez PVN, kā divus atsevišķus pieteikums dalībai Loterijā, aizpildot Reģistrēšanās anketu (turpmāk tekstā – Anketa) Loterijas norises vietā uzreiz pēc rēķina saņemšanas.

9.2. Loterijas norises laiks ir no 2019. gada 13. novembra līdz 2019.gada 13. decembrim.

 

 1. Loterijas norises kārtība:
  • Jāveic pirkums, kas tiek apstiprināts ar rēķinu, saskaņā ar noteikumu punktu Nr.9;
  • Loterijas afišā jānoskrāpē viens lauciņš ar pelēku aizsargslāni, zem kura redzams iegūstamais laimests (balvas fotogrāfija);
  • Jāsaņem laimētā balva.

*) Saņemot laimēto balvu, Loterijas laimētāji un Loterijas organizētājs paraksta balvas pieņemšanas – nodošanas aktu. Pēc balvas saņemšanas un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, laimētājs nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu.

 

 1. Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju likumā noteikto personas datu – vārds, uzvārds – ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “Preču un pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības 5. punktam”, Loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks Loterijas organizētājs.
 1. Lai nodrošinātu precīzu dalību Loterijā, tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Loterijas laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību Loterijā, Loterijas organizētājs pieprasa norādīt saņemtā pasūtījuma/rēķina numuru.

 

 1. Laimesta ieguvējs ir katrs Dalībnieks, kurš ievērojis Loterijas noteikumu nosacījumus.
 2. Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN 2137.00:
 3. Loterijā ir 90 (deviņdesmit) laimesti, kas atbilst Noteikumu punktam Nr.14., kurus var iegūt nokasot pelēko aizsargstāni, atklājas iegūtā balva.
 4. Loterija notiek Loterijas organizētāja minētajās Loterijas norises vietās, saskaņā ar punktu Nr.4.
 5. Loterijas uzvarētājs ir katrs Dalībnieks, kurš ievērojis Loterijas noteikumus.
 6. Loterijas balva tiek izsniegta uzreiz pēc dalības.
 7. Tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies līdz 90 (deviņdesmit) dalībnieku. Tādejādi iespēja iegūt laimestu ir visiem Dalībniekiem.
 8. Pēc 2019. gada 13. decembra, sākot ar 2019.gada 14. decembri, dalība loterijā vairs nav iespējama, balvas vairs netiks izsniegtas un pāries Ražotāja īpašumā.
 9. Loterijas organizētājiem Loterijas dalībnieka Loterijas laikā iegūtā balva pēc Loterijas dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citu balvu, un nav jākompensē Loterijas uzvarētājam balvas vērtība skaidrā naudā.
 10. Loterijas organizētāji nevar tikt uzskatīti par vainīgiem, ja Loterijas dalībnieki nevērīgi izturas pret šiem Loterijas noteikumiem.
 11. Loterijas organizētāji nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza.
 12. Visas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski Loterijas organizētājiem – SIA „Baltijas Elektro Sabiedrība”, (Krustpils iela 38A, Rīga, Latvija, LV-1057) līdz 2019. gada 15. decembrim ar norādi Loterija “Pērc, Skrāpē, Priecājies”, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.
 13. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2019. gada 15. decembra, neizraisa juridiska sekas.
  Loterijas organizētāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas organizētāji uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus.
 14. Loterijas organizētāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.
 15. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā baltikelektro.lv, kā arī pa tālruni +371 67 100 100.

 

 

Personas datu ievākšana, atbilstoši datu regulai.

Datu pārzinis: personas datu pārzinis ir SIA “Baltijas Elektro Sabiedrība”, juridiskā adrese: Krustpils iela 38A, Rīga, kontaktinformācija personas datu aizsardzības jautājumiem: Krustpils iela 38A, Rīga, LV-1057, info@baltikelektro.lv, +371 67 100 125.

Jūsu personas datu apstrādes nolūki: SIA “Baltijas Elektro Sabiedrība” apstrādās personas datus šādos nolūkos: Loterijas organizēšana un īstenošana saskaņā ar Loterijas noteikumiem, tostarp Loterijas dalībnieku identificēšana, Loterijas organizēšana, uzvarētāju noteikšana un apbalvošana, informācijas sniegšana par Loteriju.

Personas datu apstrādes pamati: SIA “Baltijas Elektro Sabiedrība” izmanto šādus personas datu apstrādes pamatus:

Piekrišana: tajā skaitā Loterijas dalībnieku kontaktinformācijas izmantošanai Loterijas organizēšanai, uzvarētāju apbalvošanai un informēšanai;

Pārziņa leģitīmo interešu ievērošana: tajā skaitā informācijas glabāšana Loterijas dalībnieku pretenziju izskatīšanai un pierādījumu sniegšanai likumā noteiktajām iestādēm.

Iespējamie datu saņēmēji: Visi loterijā reģistrētie personas dati tiks glabāti tikai SIA “Baltijas Elektro Sabiedrība” un netiks nodoti 3. personām.

Datu apstrādes ilgums: SIA “Baltijas Elektro Sabiedrība” apstrādās minētos personas datus līdz šajos noteikumos norādītā apstrādes nolūka sasniegšanai. Dati tiks glabāti piecus gadus, pamatojoties uz LR normatīvajiem aktiem.

Jūsu tiesības:
Loterijas dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar saviem iesniegtajiem un apstrādātajiem datiem, labot tos, saņemt un pārsūtīt tos citam pārzinim. Jebkurš pieprasījums jāiesniedz rakstiski uz e-pastu: info@baltikelektro.lv .
Loterijas dalībnieks ir tiesīgs bez jebkādām negatīvām sekām atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei. Atsaucot savu piekrišanu, Loterijas dalībnieks vairs nepiedalās loterijā.
Šāds atsaukums sūtāms uz e-pastu: info@baltikelektro.lv .
Loterijas dalībniekam ir tiesības iesniegt sūdzību par datu apstrādi Datu valsts inspekcijai.

 

 

 • Logo SchneiderLogo Schneider
 • Logo EnstoLogo Ensto
 • Logo AbbLogo Abb
 • Logo PhilipsLogo Philips
 • Logo SiemensLogo Siemens
 • Obo Bettermann 150x59 GreyObo Bettermann 150x59 Grey
 • Jung 150x59 GreyJung 150x59 Grey
 • Eaton 150x59 GreyEaton 150x59 Grey
 • Rittal 150x59 GreyRittal 150x59 Grey
 • Northcliffe 150x59 GreyNorthcliffe 150x59 Grey
 • Ledvance 150x59 GreyLedvance 150x59 Grey
 • Bega 150x59 GreyBega 150x59 Grey
 • Bruns Kabel 150x59 GreyBruns Kabel 150x59 Grey
 • Draka Logo GreyDraka Logo Grey
 • Tfkable 150x59 GreyTfkable 150x59 Grey
 • Evopipes Logo GreyEvopipes Logo Grey

Privātuma politika

Privātuma politika

Sīkdatnes

KONTAKTINFORMĀCIJA

Rīga – centrālā filiāle
Krustpils iela 38a, Rīga, LV – 1057
Tel.: +371 67100125
Fax.: +371 67188862
E-pasts: info@baltikelektro.lvVAATA KAARTIVAATA KAARTI


REKVIZĪTI

Baltijas Elektro Sabiedrība, SIA
Juridiskā adrese:
Krustpils iela 38a, Rīga LV-1057
Reģ. Nr. 40003172209
PVN reģ. Nr. LV 40003172209
Banka: Swedbank AS HABALV22
Norēķinu konts:
LV 47 HABA 0001408047304
Banka: AS SEB banka UNLALV2X
Norēķinu konts:
LV 10 UNLA 0050024309259

© Baltijas Elektro Sabiedrība SIA | MEMBER OF THE WÜRTH GROUP | e-mail:info@baltikelektro.lv